top of page

GENERAL CONDITIONS

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trashious en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Trashious en de consument.
1.2. Trashious: Trashious, gevestigd en kantoorhoudende te Zeelberg 36, 5555 XG, Valkenswaard, KvK nummer 76379116.
1.3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een product van Trashious via de website bestelt of koopt.
1.4. Het merk “Trashious” is een beschermd merk en geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (postbus 90404, 2509 LK, ’s Gravenhage);
1.5. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.6. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Trashious en de consument kunnen door de consument niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Trashious;
1.7. Andersluidende algemene voorwaarden worden door Trashious niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Trashious is bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Trashious desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;
2.2. Op internet (website) vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Trashious niet;


Artikel 3. Overeenkomsten
3.1. Door via de website een bestelling bij Trashious te plaatsen, waarvan onderdeel uitmaakt het aanvinken van het daartoe bestemde veld op de website ‘voor akkoord met de algemene voorwaarden’, bevestigt consument met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en komt de overeenkomst tot stand.
3.2. Consument ontvangt een bevestiging van Trashious van het tot stand komen van de overeenkomst per e-mail.

Artikel 4. Prijzen
4.1. De bij producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2. De door Trashious aan consument door te berekenen verzendkosten worden apart aangegeven op de website.
4.3. Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.
4.4. Trashious behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment waarop consument hiervan door Trashious op de hoogte is gesteld. Indien de prijs van een product stijgt in de periode tussen het moment van bestelling en uitvoering van de bestelling door Trashious dan heeft consument het recht de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Trashious.
4.5. Trashious kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan consument had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 5. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Consument heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de consument (of derden zoals de buren) is afgeleverd en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen.
6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument middels het modelformulier voor herroeping Trashious op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
6.3. Het modelformulier is terug te vinden op www.mytrashious.com;
6.4. Indien consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Trashious  aanbiedt, dan draagt Trashious  zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
6.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

Artikel 7. Levertijd/levering
7.1. In beginsel streeft Trashious ernaar om internet bestellingen binnen 24 uur aan de verzender aan te bieden.
7.2. De in artikel 7.1 opgegeven termijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn geeft consument geen recht op schadevergoeding.
7.3. Indien het product niet (langer) in voorraad is, zal Trashious zich inspannen een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij een vervangend product geldt het herroepingsrecht ingevolge artikel 6 van deze algemene voorwaarden onverkort. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Trashious.
7.4. De door Trashious aan consument door te berekenen verzendkosten worden apart aangegeven op de website.
7.5. Consument dient de bij Trashious gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door consument worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Trashious opgeslagen. De kosten voor opslag zijn voor rekening van de consument. Trashious zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Trashious op schadevergoeding.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1. Trashious zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren;
8.2. Trashious is gerechtigd zonder toestemming van de consument de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Trashious;
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trashious aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trashious worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Trashious zijn verstrekt, heeft Trashious het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
8.4. Trashious zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Trashious verklaart tegenover de consument de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor enig rechtsgevolg bij verkeerd gebruik van de goederen of wanneer de veiligheidsinstructies zijn verwijderd.

Artikel 9. Garantie/reclamatie
9.1. Trashious garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Trashious in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende minimaal 1 jaar na levering. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden;
9.3. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de consument de mogelijkheid om dit product te retourneren en dit binnen 24 uur na ontvangst te melden aan Trashious;
9.4. De consument is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen te lezen;
9.5. Reclamatie is niet mogelijk indien:
– de geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Trashious op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van consument of doordat consument in strijd heeft gehandeld met de veiligheidsinstructies, aanwijzingen van Trashious;
9.6. Indien consument met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Trashious gegrond wordt bevonden, zal Trashious te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen;
9.7. Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van consument niet op;
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan de consument hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. Keuring en risico
10.1. De zaken worden voor de aflevering door Trashious gecontroleerd.
10.2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat op de consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 11. Niet-nakoming/ontbinding/opschorting
11.1. Trashious is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Trashious passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van het door Trashious geleverde product gaat op consument over nadat consument het verschuldigde bedrag aan Trashious heeft voldaan en het verschuldigde bedrag door Trashious is ontvangen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten rusten bij Trashious.
13.2. Het is consument niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel na te bootsen zonder daartoe expliciet toestemming van Trashious te hebben verkregen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. Trashious is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens consument. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Trashious of leidinggevende ondergeschikten;
14.2. Trashious is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
14.3. Trashious aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
14.4. Consument dient Trashious altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
14.5. Indien consument tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Trashious voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
14.6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Trashious, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
14.7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Trashious nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Trashious gesloten verzekering;
14.8. Consument is bekend met de op de goederen en verpakkingen aangebrachte veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen aan de consument. Trashious is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de gezondheid, die consument en/of een derde mocht lijden en die verband houdt met het gebruik van de goederen.

Artikel 15. Overmacht
15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Trashious, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Trashious kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Trashious ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2. Overmacht geeft Trashious het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. Persoonsgegevens
Trashious zal alle gegevens en informatie van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

Artikel 17. Partiele nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met consument niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. Plaats van nakoming/toepasselijk recht/bevoegde rechter
18.1. De vestigingsplaats van Trashious is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Trashious moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Trashious is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Trashious gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

bottom of page